Salte la navegación

 • PUNT DE VISTA : Angle de visió des de el qual són narrats els fets.

ASPECTES SINTÀCTICS. ELS ANGLES

Quan es parla d’angulació o punt de vista es considera l’angle imaginari que forma una línea que surt perpendicular a l’objectiu de la càmera i que passa per la cara del personatge principal. Segons la posició de la càmera, podem distingir diferents angles:

 • ANGLE NORMAL O NEUTRE : la càmera esta situada a l’alçada de la cara i del ulls de la persona. No ofereix cap valor expressiu. Combina amb els plans descriptius : descriure una situació de normalitat. (pla general)
 • ANGLE PICAT: enquadrament des de dalt a vall. Afegeix valor expressiu a les imatges, el subjecte o objecte enfocat, apareix més petit o inferior en relació a l’entorn. Denota inferioritat, debilitat i submissió del personatge. (Pla Sencer o general)
 • ANGLE CONTRAPICAT: enquadrament des de vall cap amunt. Afegeix un valor expressiu a les imatges, ja que per raons de perspectiva, el personatge apareix engrandit, potenciar, de manera que sembla més gran i poderós.
 • ANGLE INCLINAT : quan se situa la càmera amb una inclinació, les imatges apareixen inclinades. La inclinació de les imatges afegeix un valor expressiu d’inestabilitat i inseguretat que sovint s’utilitza quan s’aplica la tècnica de la càmera subjectiva.

COMPOSICIÓ

És la distribució dels elements que intervenen en una imatge dintre del enquadrament que es realitza a partir del format de la imatge, d’acord amb la intencionalitat semàntica o estètica que es tingui. Es poden considerar diversos aspectes:

Línees

 • Línees verticals : Produeixen una sensació de vida i suggereixen certa situació de quietud i de vigilància. En general, les línies verticals, igual que les horitzontals, s’associen a una situació d’estabilitat. No convé abusar massa perquè poden cansar i provocar sensació de monotonia en l’espectador.
 • Línees horitzontals: produeixen una sensació de pau, de quietud i de serenitat, a vegades de mort. Són iguals que les verticals.
 • Línees inclinades/corbes : sensació de dinamisme, moviment, agitació i perill (les corbes de sensualitat). Donen relleu i sensació de continuïtat a les imatges. Igual que les corbes proporcionen un ritme més dinàmic a les seqüències de vídeo i resulten més agradables que les verticals i horitzontals.

Aire

És l’espai més o menys buit que es deixa  entre allò fotografiat/subjectes principals que apareixen en una Imatge i els límits de l’enquadrament.

Al primer pla i al plànol mig s’ha de deixar aire per sobre del cap de les persones. Quan en els vídeos, una persona està caminant, hem de deixar aire per davant d’ell.

REGLA DELS TERÇOS

Els personatges o objectes principals haurien d’estar col·locats en les interseccions resultants de dividir la pantalla en tres parts iguals de manera vertical i també de manera horitzontal.

Anuncios

Elements visuals. IMATGES

Els seus elements bàsics són: punt, línies, formes i colors. Amb aquests elements les imatges poden representar coses que existeixen i també coses que mai han existit.

Les característiques principals de les imatges són les següents:

 • Iconicitat o abstracció: segons que les imatges sigui o no un reflex de la realitat.
 • Figuratives: tracten de representar fidelment la realitat; p.e. una fotografia
 • Esquemàtiques o simbòliques: tenen alguna similitud amb la realitat. P.e. una icona que indica on estan les escales d’un magatzem.
 • Abstractes: el seu significat be donat per convencions. P. E. Les paraules d’un rètol.

No obstant això les imatges mai seran la realitat ha que diversos factors (enquadrament, llum) poden modificar-la. La màxima iconicitat la tenen els objectes, la màxima abstracció la trobem en les equacions i textos.

 • Denotació i connotació: les imatges difícilment seran monosèmiques, generalment  seran més o menys polisèmiques segons la seva ambigüitat, capacitat de suggestió i possibles interpretacions que suscitin.
  • Anàlisis denotatiu : Descripció de la imatge : Sobre un fons blanc hi ha 4 pomes… etc.
  • Anàlisis connotatiu: Informació suggerida : joc amb la fotografía i la fotografia com art.
  • Simplicitat o complexitat: Dependrà de la seva iconicitat, orgaització i relació entre els elements, el context… Les imatges complexes (que no sempre deuen la seva complexitat al fet de tenir molts elements) requereix més temps i més atenció per al seu anàlisi.
  • Originalitat o redundància: segons si els seus elements siguin nous o ja molt utilitzats i coneguts (estereotips). Una imatge massa original pot ser difícil d’interpretar pel receptor.

Elements sonors

Distinguim:

 • Música
 • Efectes de so
 • Paraules
 • Silenci…

Els plans

Els plans fan referència a la proximitat de la càmera a la realitat quan es realitza una fotografia.

Els principals plans que s’utilitzen, dels més llunyans als més pròxims són:

 • Plans descriptius (descriuen el lloc on es realitza l’acció)
 • GRAN pla GENERAL

Presenta un escenari molt ampli en el qual pot haver múltiples personatges. Hi ha molta distància entre la càmera i l’objecte que es registra. El més important és que es vegi bé l’espai, l’ambient, el paisatge en el qual les persones estan immerses. El gran pla general també pot adquirir un valor expressiu quan es vol destacar la solitud de les persones dintre l’entorn que els envolta. No convé utilitzar massa els plans generals perquè poden resultar avorrits i a causa de les reduïdes dimensions de la pantalla de televisió molts dels seus detalls no es poden apreciar.

 • Pla GENERAL

Presenta un escenari ampli en el qual es poden distingir bastant bé els personatges. Situa els personatges en l’entorn on es desembolica l’acció. Indica com és la persona que realitza l’acció i on està situada (actua com el subjecte d’una frase); no obstant això també pot mostrar diverses persones sense cap d’elles destaqui més que les altres. El pla general permet apreciar bastant bé l’acció que desemboliquen els personatges, de manera que també aporta un cert valor narratiu.

Quan s’utilitzen plans generals cal donar temps a l’espectador perquè pugui veure tts els elements que apareixen, de manera que el ritme del material audiovisual quedarà FLUIX. Convé no usar-lo en excés.

PLANS NARRATIUS (narren l’acció que es desenvolupa)

 • Plan SENCER:

És un pla més pròxim que pot tenir com límits de la pantalla el cap i els peus del personatge principal, que per tant es veu sencer. Aporta sobre tot un valor narratiu, ja que mostra perfectament l’acció que desenvolupa el personatge. El pla sencer també pot tenir cert valor descriptiu ja que permet apreciar les característiques físiques generals del personatge. No ens interessa el que hi ha darrera de les persones.

 • Pla  AMERICÀ:

És un pla mig ampliat que mostra els personatges des del cap fins als genolls. En aquest pla el que interessa sobretot és mostrar la cara i les mans dels protagonistes; per tant té un valor narratiu i també un valor expressiu. El pla americà s’utilitza molt en les escenes on surten personatges parlant i en les pelis western (per mostrar la pistola i cara dels personatges). Grabem el mestre.

 • Pla MIG:

Presenta el personatge de cintura per a dalt. La càmera està bastant prop d’ell. Aporta sobretot un valor narratiu, ja que presenta el verb de la frase. En canvi, l’ambient que li envolta ja no queda reflectit. El pla mig també té un valor expressiu ja que la proximitat de la càmera permet apreciar un poc les emocions del personatge.

És el tipus de plà més utilitzat. Com els plans mitjos no requereixen un temps massa llarg perquè l’espectador pugui captar els seus elements, tenen una curta durada i, per tant, proporcionen un ritme dinàmic a l’audiovisual. No obstant això, cal tenir present que el seu ús excessiu produeix una excessiva fragmentació de la realitat i obliga a l’espectador a recontruir-la.

PLANS EXPRESSIUS (mostren expressions dels protagonistes)

 • Primer PLA

Presenta la cara del personatge. La càmera està molt prop dels elements que registra. Aporta essencialment un valor expressiu a l’audiovisual. Serveix per a destacar les emocions i els sentiments dels personatges. Afegeix color i detall a la trama (representa un adjectiu de la frase). Sol tenir una curta durada i se sol intercalar amb altres plans, ja que aporta poca informació sobre el que fa al personatge i sobre l’entorn que li envolta.

 • Pla de DETALL

Mostra un objecte o una part de l’objecte o personatge. La càmera està situada pràcticament sobre els elements que registra. El seu valor depèn del context. Pot aportar un valor descriptiu, narratiu o expressiu. Els plans de detall solen tenir també una curta durada i s’intercalen amb altres plans que aporten més informació sobre el que fa el personatge i sobre l’entorn que li envolta. Igual que en els altres tipus de pla, cal evitar tallar a les persones per les seves unions naturals.

Exemples de plans:


Debido a que nuestra sociedad mediática está fuertemente influenciada por las pantallas y el lenguaje audiovisual, todos nosotros hemos sido educados para descrifrar este código mediante el cual operan todos los medios que nos rodean en nuestro día a día. La alfabetización para nosotros es algo natural, ya todos (o por lo menos la mayoría de las personas de las sociedades desarrolladas) nos hemos criado y aprendido con los medios. De todas formas, es importante dar un significado y una educación en todos estos medios para que la influenciabilidad del individuo no sea tan fácilmente manipulable. Las claves para un buen entendimiento del mundo que nos rodea pasa por una adecuada capacidad de comunicación y expresión, por saber procesar toda la cantidad de información que recibimos cada día y tener unas competencias adecuadas a la hora de descifrar los mensajes que nos llegan por el canal audiovisual. Hay que ser consciente, como educador y también como consumidor de medios audiovisuales, de la importancia que tienen en nuestro entorno las imágenes, ya que son capaces de mover sensaciones a la vez que el proceso intelectual de uno mismo, y evitar a toda costa caer en un uso irreflexivo, masivo o disperso de las mismas.

ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL

Se trata de adquirir un conocimiento básico sobre el lenguaje audiovisual.

Leer una imagen no significa únicamente identificar sus elementos morfológicos (forma), ni su sintaxis (reglas o normas que dan significado al conjunto).

1º fase à  Elementos morfológicos o lectura de la imagen (lo que aparece objetivamente).

2º fase à Elementos sintácticos en los cada lector hace su interpretación.

El desconocimiento de las particularidades de este lenguaje (sintaxis, semántica, lectura y análisis crítico, composición de mensajes, etc.) deja al receptor de los mensajes audiovisuales pasivo ante los impactos emotivos que va recibiendo con las imágenes e indefenso ante su tremendo poder de seducción.

La cuestión no es utilizar más los medios de comunicación en el aula, ni prepararlos para que sepan ver la televisión o el cine. La urgencia es que necesitamos preparar a los niños para que sepan vivir y sobrevivir en un mundo donde la imagen y las relaciones simbólicas son las que configuran la realidad (Bautista, San José 2002).

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN

Es la teoría que explica los procesos y elementos que intervienen en toda comunicación interpersonal y identifica los siguientes:

 • Emisor: persona que quiere transmitir una información que puede ser un hecho, una idea, un sentimiento o un deseo. Para poder transmitirla, tendrá que codificarla en un lenguaje y convertirlo en un mensaje.
 • Código: es el lenguaje con el que se elabora el mensaje (castellano, catalán, etc.)
 • Mensaje: la información ya codificada que quiere transmitir el emisor.
 • Canal: soporte físico en el cual se transmite el mensaje.
 • Contexto: circunstancias que envuelven la comunicación.
 • Receptor: es el destinatario del mensaje. Para que pueda interpretarlo será necesario que lo descodifique. Por tanto, el receptor deberá conocer el lenguaje que el emisor ha utilizado para elaborar el mensaje.

A veces, cuando el receptor interpreta un mensaje no extrae la información que el emisor pretendía hacerle llegar: solo obtiene una información parcial o, incluso puede interpretar cosas diferentes de las que el emisor quería mencionar. Frecuentemente, detrás de estos problemas interpretativos se esconden las pobres expectativas del emisor o del receptor en la eficacia de la comunicación que mantienen. También puede pasar esto después de las siguientes causas:

 • Mala codificación del mensaje por falta de conocimientos o hábitos comunicativos del emisor.
 • Distorsión del mensaje en el canal (ruidos en la transmisión)
 • Deficiente captación del mensaje por problemas perceptivos del receptor o por tener bajas expectativas en la comunicación.
 • Mala descodificación del mensaje por parte del emisor por falta de vocabulario, por diferentes connotaciones culturales (barreras lingüísticas) o por falta de hábitos comunicativos.

PROCESO DE LA INFORMACIÓN

Las personas estamos continuamente recibiendo información del mundo que nos rodea. Estas informaciones que captamos mediante nuestros órganos receptivos, se transmiten al cerebro a través de los nervios, donde se procesan para poder extraer su significado y poder reaccionar de la manera más adecuada.

Se realiza de 2 maneras:

 1. Proceso secuencial: mediante el cual, el cerebro procesa las informaciones abstractas (palabras, esquemas y todo tipo de informaciones digitales). Se trata de la parte izquierda del cerebro.
 2. Proceso global o paralelo: mediante el cual el cerebro procesa las informaciones más concretas (fotografías). El proceso es intuitivo, que se realiza a partir de unas informaciones captadas de manera simultánea. Es la parte derecha del cerebro.

Necesitamos de estos dos procesos para poder procesar la información.

LENGUAJE AUDIOVISUAL

Es un lenguaje de expresión complejo, porque participan diferentes códigos. Los más básicos son visual y sonoro (se ve y se oye: cine, TV, Internet, …)

BANDA DESCRIPCIÓ
Visual / Video Personajes, gestualidad, ambientes, decorados, hechos, encuadramientos, iluminación, angulaciones, movimientos, colores, etc.
Sonora / Audio Voz, diálogo, locución, música, ruido, ambiente sonoro.

Como el lenguaje verbal, el audiovisual tiene unos elementos morfológicos, una gramática y unos recursos estilísticos. Está integrado, por tanto, por un conjunto de símbolos y unas normas que nos permiten una comunicación con otras personas.

CARACTERÍSTICAS

 • Es un sistema de comunicación donde los contenidos icónicos prevalecen sobre los verbales.

Promueve un procesamiento global de la información que proporciona al receptor una experiencia unificada (al ver una imagen, enseguida tenemos toda la información y no la recibimos a partes, sino que está completa).

 • Es un lenguaje sintético, que origina un encadenamiento de mosaico en el que sus elementos solo tienen sentido si se consideran en conjunto.
 • Moviliza primero nuestras emociones y sensibilidad, antes que el intelecto. Opera de la imagen a la emoción y de la emoción a la idea. Los mensajes audiovisuales facilitan la comunicación, resultan más motivadores y aproximan la realidad a las personas.

USO EN LA EDUCACIÓN

Su utilización en los entornos educativos resulta muy recomendable, pero hay que ser crítico ante la alienación que genera un consumo masivo, disperso e irreflexivo de imágenes.

CONCLUSIONES

 • El L.A (lenguaje audiovisual) es el propio y común de los medios: cine, televisión, video, etc.
 • El L.A utiliza sistemas de codificación y formas expresivas variables en el tiempo, pues es un lenguaje vivo, en continua transformación.
 • El significado de los mensajes transmitidos utilizando este lenguaje puede quedar bastante delimitado, siempre que el emisor y el receptor cuenten con códigos similares y siempre que los mensajes vayan referidos a contenidos de carácter cognitivo.
 • El contenido de muchos mensajes transmitidos tienen un impacto de carácter afectivo y después afectan a nuestro intelecto.

La mayor parte de personas de nuestra generación conoce y ha experimentado personalmente todas las posibilidades que nos ofrecen las redes sociales: el hecho de poder conocer a personas, unirte a grupos que tenga los mismos intereses e inquietudes, compartir experiencias, unirse a movimientos, el poder formar parte de espacios de igualdad, pdoer expresarnos libremente, etc.

Las redes sociales configurarían el lado más humano de las nuevas tecnologías y nos hace darnos cuenta de que detrás de la máquina siguen habiendo personas con unos intereses, con una crítica propia y con capacidad de responder a los nuevos acontecimientos que aparecen cada día.

También debemos ser conscientes de que estas redes sociales comportan unas desventajas ante las cuales debemos estar informados, para no caer en la incapacidad de decisión o abuso sobre lo que hablábamos anteriormente en la Sociedad mediática: la invasión de la privacidad, el exponer datos personales nuestros ante empresas y personas que pueden usarla en nuestro prejuicio, la adicción, el uso irreflexivo, la posibilidad de cometer delitos encubiertos (estafas, pornografía, abusos, etc).

Es dificil controlar las redes sociales, ya que concentran a muchísima gente con diferentes intereses, pero personalmente debemos ser consciente de lo que significa formar parte de una y comprobar los beneficios o desventajas que pueden comportarnos a nosotros y a nuestra privacidad.

Y, cambiando de tema, y tras probar las ventajas de Google Docs, puedo recomendaros personalmente esta herramienta de trabajo colaborativo como un gran invento para esos “molestos” trabajos en grupo y en equipo que nos movilizan y tantos quebraderos de cabeza nos traen.  Además es un programa gratuito y permite que solo accedan a ella personas invitadas, que pueden tener o no capacidad para modificar el documento, o tan solo para leerlo. Otra ventaja es la facilidad y la sencillez, así que ni la persona con menos conocimientos del grupo tendrá dificultades a la hora de utilizarlo. Espero os funcione tan bien como a mí.

REDES SOCIALES

Una red social es un conjunto de individuos relacionados entre si por vínculos específicos (amistad, relaciones comerciales, intereses, valores, ideas, …).

Forman estructuras complejas de relaciones  y su análisis es una técnica clave en sociología, antropología, sociolingüística, economía, biología, psicología, psicología, ciencias de la información y la comunicación… .

Hay “Servicios de redes sociales” que se han popularizado en los últimos años en internet, formando parte de la llamada Web 2.0 y que atraen a millones de usuarios de todas las edades, aunque especialmente a los adolescentes y jóvenes (16-40 años)

CARACTERÍSTICAS

Un servicio de red social es una aplicación informática (que reside y se ejecuta en un ordenador remoto y al cual se accede vía web) que sirve para construir una red social en línea. Acostumbra a proporcionar diferentes herramientas de comunicación con el fin de que sus miembros interactúen entre sí: chat, mensajería, foros, blog, videochat, recursos compartidos como videos, fotos, documentos…

Con el objetivo de crear la identidad en línea y facilitar la búsqueda de personas afines también acostumbran a ofrecer una página personal donde los miembros expresan sus gustos, aficiones, propósitos, fotografías, … (en ocasiones con una parte pública y otra solo accesible a amigos y contactos).

El establecimiento de relaciones entre los miembros requiere la solicitud y aceptación posterior de las personas interesadas. Las conexiones entre individuos suelen ser públicas, aunque puede haber excepciones. También acostumbra a ser habitual la posibilidad de creación de grupos de usuarios, unidos por intereses específicos, que forman una comunidad o grupo identificado dentro de la red social común.

A las redes sociales se entra a formar parte por invitación de un miembro, de los gestores o libremente si se cumplen los requisitos mínimos (como puede ser cierta edad).

Los primeros servicios de redes sociales en Internet surgieron hace 10 años. Las redes sociales tienen una gran aceptación. Los usuarios se cuentan por millones, a pesar de que muchos de ellos se encuentren inactivos y ya es conocida la dificultad para darse de baja de algunas de las redes.

Algunas de las redes sociales son: myspace, windows live spaces, facebook, hi5, friendster, linkedln, xing, ning y otras.

DIFERENCIA ENTRE PERFILES Y USUARIOS

La relación de las redes sociales y la educación es evidente, ya que son lugares de socialización, espacios donde se juntan los jóvenes para hablar, buscar amigos, compartir aficiones y opiniones, expresarse, relacionarse, construir y desarrollar una o diferentes identidades.

Es cierto que el éxito primerizo de redes orientadas al online dating ha motivado reacciones negativas prematuras en algunos círculos, llegando a proponerse la prohibición en el acceso de instituciones negativas.

Identidad, privacidad, e-learning, aprendizaje informal, capital social, conductas de los adolescentes on-line, impacto de las relaciones en el lugar de trabajo, … à las redes sociales no están diseñadas como plataforma de aprendizaje.

CONCLUSIONES

 • El uso de las redes sociales aumenta constantemente en nuestra sociedad.
 • Hemos pasado una fase crítica sobre el uso de las redes sociales.
 • El uso adecuado de las redes sociales puede facilitar el proceso de aprendizaje, por lo que se está investigando su aplicación para la educación.

GOOGLE DOCS

Es una sencilla pero muy potente herramienta ofimática en línea.

Nos permite crear nuevos documentos, editarlos y compartirlos con otras personas.

Ventajas:

 • Nuestros documentos existen en línea, eso quiere decir que se puede acceder a los documentos desde cualquier ordenador con internet.
 • Podemos compartirlos y editarlos (trabajo colaborativo).
 • Acepta y puede editar gran cantidad de formatos (Word, Excel, open office, …), que se guardan en el mismo formato o en diferente.
 • Es una herramienta completamente gratuita.

La sociedad mediática es un arma poderosa de doble filo.

Por un lado tenemos la parte de la que todos nosotros nos beneficiamos: la información, la actualidad, el beneficio que ha producido al ser humano el hecho de poder disponer de tanta información y memoria para recoger datos, hechos, estudios, conocimientos… y poder conectarlos e interrelacionarlos unos con otros, toda esa cantidad de saber que podemos llegar a acumular en tan poco espacio y tiempo y que se presenta a disposicón de tantísimas personas, dentro de una misma red.

Pero también tenemos la otra cara del asunto, que nos presenta como una masa humana maleable y totalmente expuesta a las decisiones e intereses de los más poderosos de la comunicación. Debemos ser conscientes de la manipulación política, ideológica y económica a la que somos sometidos, con el fin de que nuestra opinión y decisión NO se dirija hacia donde ellos quieren llevarla. Es importante de que tengamos plena reflexión crítica y elección personal para que nuestra opinión NO siempre esté influenciada por los sectores privados y más poderosos.

Finalmente, no debemos dejar que estos prejuicios que comporta la sociedad de la información, empañe los beneficios que hemos logrado alcanzar. La democratización de la información, la apertura a nuevos mundos y el aumento de la creatividad es solo el inicio de la cantidad de beneficios que nos otorga la red. Aprovechémoslo, sin miedo, pero con capacidad crítica, solo así podremos ir hacia delante y avanzar en esta sociedad mediática.Es en donde los medios de comunicación masivos y las TIC juegan un papel muy importante. Esta sociedad mediática está formada por gente joven que ha nacido en la era digital y que constantemente utilizan ordenadores, cámaras digitales, móviles, etc.

Características:

 • Apareció entre los años 1989 y 2005 (en el 89 aparecieron los ordenadores, internet, etc. Y en el 2005 apareció el INFCOM)
 • Se produjo un salto cualitativo en el sector de INFCOM (información y comunicación)
 • Se produjo una convergencia de los medios tradicionales con la informática.
 • Una consecuencia de su aparición fue que este nuevo producto explotó en las bolsas y en la economía avanzada.

DESARROLLO DEL HIPERSECTOR INFCOM (2003-ACTUALMENTE)

 1. Creación de un mercado importante de ocio audiovisual.
 2. Creación de un mercado de TIC y sus aplicaciones.
 3. Nuevos modelos de comportamiento (en el mercado y en la sociedad, orientados al individualismo)
 4. Reorganización del poder (poder diluido): las manos que controlan los mercados y los poderes sociales cambian.

HISTORIA DE LOS MEDIOS MASIVOS

La convergencia de las antiguas culturas produjo un cambio en el poder de la comunicación.

ORGANIZACIÓN DEL PODER

La opinión pública es el último referente para la política y el consumo.

Los medios, influidos por la política, la ideología y la economía, envían mensajes a la sociedad y a la opinión pública para influenciarla.

Sociedad medios de comunicación política, ideología y economía

CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD MEDIÁTICA

La característica definitiva es que los medios y los negocios convergentes se integran en una enorme estructura posterior.

 • Privatización: quieren influenciar la estructura del poder y la opinión pública.
 • Convergencia: fusiones y cambio para adaptarse a la nueva realidad.
 • Oligopolios: el poder está en unas pocas manos.

PODER SOCIAL

Un grupo  o una entidad o institución con poder, pueden controlar las acciones y el comportamiento de los miembros de otro grupo menos poderoso.

La opinión pública no es consciente de que recibe mensajes que interesan al sector privado.

EJEMPLOS DONDE SE MUESTRA ESTE PODER SOCIAL

 • Medios de comunicación que afectan a la sociedad
 • Política que afecta a la sociedad.

¿POR QUÉ TIENEN UN PODER LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

 1. Transmisión de mensajes a mucha gente al mismo tiempo.
 2. El uso de la imagen, colores que acompañan el mensaje, etc. Tienen una influencia en el público y cambian su opinión.
 3. Muchas veces no tenemos la posibilidad de comprobar la veracidad del mensaje.
 4. Los medios se refieren a todos los sectores de nuestra vida (economía, política, salud, educación, sociedad, etc.)

http://revver.com/video/304681/web-20-y-educacion/

Estuve mirando por encima este video, y me pareció bastante interesante, ya que explica de una forma muy detallada todo lo que tiene  que ver con Web 2.0, además de nociones de internet, redes sociales, buscadores, aplicaciones, etc.

Puede resultar muy pesado, ya que dura unos 15 minutos, pero si no tienes nociones muy amplias sobre el tema de la red y sus aplicaciones, sería recomendable mirarlo.

Personalmente, pienso que la Web 2.0 ha dado una libertad, tanto a usuarios como a creadores de páginas, ya que ha permitido un enriquecimiento máximo de la red. Presenta sus pros y sus contras, como cualquier mejora o avance que se produzca, pero a pesar de los perjuicios que pueda conllevar el hecho de que todo el mundo tenga acceso a internet, quese puedan subir contenidos sin un control que los revise, también sirve para darnos cuenta de la pluralidad de las maneras de pensar y de actuar. Personalmente prefiero tener muchos criterios, opiniones y lugares donde elegir y que poder comparar que no una verdad absoluta.

La variedad es enriquecimiento, y ha quedado más que demostrado con el boom de la Web 2.0, porque todo el mundo tiene  algo que decir/escribir, y la necesidad de ser escuchado/leido.

La web 2.0 supuso un cambio de paradigma sobre la concepción de internet y su funcionalidad, es decir, que ya no es una herramienta de uso unidireccional (el lector solo lee lo que el autor ha publicado, sin posibilidad de réplica) y se orientan más a facilitar la máxima interacción entre los usuarios, también se ha producido un desarrollo de las redes sociales (tecnologías sociales) donde podemos expresarnos, opinar, buscar y recibir información de interés, colaborar y crear conocimientos sociales y además, compartir contenidos de todo tipo.

 • INTERNET 1.0 : estático y unidireccional (el lector solo puede leer los contenidos que el autor ha escrito).
 • INTERNET 2.0: interactivo, participativo y colaborativo.

Dentro de Internet 2.0 podemos distinguir varias aplicaciones:

 • Aplicaciones para expresarse/crear y publicar/difundir: blog, wiki…
 • Aplicaciones para publicar/difundir y buscar información: Podcast, youtube, Flirck, Slideshare, Del.icio.us…
 • Aplicaciones para buscar/acceder a información de la que nos interese siempre estar bien actualizados: RSS , XML, Atom, Bloglines, Google Reader, cercadors especialitzats..
 • Otras aplicaciones Online Web 2.0: calendarios, geolocalización, libros virtuales compartidos, noticias, ofimática online, plataformas de teleformación (campus virtual), pizarras digitales, etc.
 • Redes sociales: BSCW, Ning, Second life, Twitter, Facebook…

WEBS 2.0 VS WEBS 1.0

Frente a las tradicionales páginas web estáticas (web 1.0) donde sus visitantes solamente pueden leer los contenidos ofrecidos por su autor o editor, en la Web 2.0 todos los cibernautas pueden elaborar contenidos y compartirlos, opinar, etiquetar, clasificar, etc.

QUÉ SUPONE ESTE CAMBIO?

 1. Democratización de las herramientas de acceso a la información y la elaboración de contenidos.
 2. Tecnológicamente, las aplicaciones Web 2.0 son servicios que no necesitan tener instalados un programario cliente en el ordenador.
 3. Nuestra propia plataforma de trabajo es la propia página web, que nos proporciona herramientas online, siempre disponibles y nos proporciona espacios de trabajo colaborativo.

IMPLICACIONES EDUCATIVAS DE LA WEB 2.0

 • La web 2.0 permite : buscar, crear, compartir i interactuar on-line.
 • Constituye un espacio social horizontal y rico en fuentes de información.
 • Sus fuentes de información (aunque no sean todas fiables) y canales de comunicación facilitan un aprendizaje más autónomo y permiten una mayor participación en las actividades en grupo.

IMPLICACIONES EDUCATIVAS

 • Con sus aplicaciones de edición, los profesores y estudiantes pueden elaborar materiales de manera individual o grupal, compartirlos y someterlos a los comentarios de los lectores.
 • Proporcionan espacios on-line para el almacenamiento, clasificación y publicación/difusión de contenidos textuales i audiovisuales, a los cuales después todos podrán acceder.
 • Facilita la realización de nuevas actividades de aprendizaje y de evaluación y la creación de redes de aprendizaje.(exámenes en línea).
 • Se desarrollan y mejoran las competencias digitales, desde la búsqueda y selección de la información y su proceso para convertirla en conocimiento, hasta su publicación y transmisión por diversos soportes.
 • Proporciona entornos para el desarrollo de redes de centros y profesores donde reflexionar sobre temas educativos, ayudarse y elaborar y compartir recursos. ( se pueden compartir apuntes, temarios, se pueden hacer redes de centros educativos).

REQUISITOS PARA EL USO DIDÁCTICO DE LAS APLICACIONES WEB 2,0

 • Ordenador con conexión a internet
 • El profesorado necesitará equipos más avanzados, para poder desarrollar programas y actividades para los alumnos.
 • La ciudad: los municipios disponen de mediateca (lugar donde poder conectarse y tener ordenadores)

COMPETENCIAS NECESARIAS DE LOS ESTUDIANTES

 • Competencias digitales
 • Competencias sociales : trabajo en equipo, respeto y responsabilidad.
 • Otras competencias: aprendizaje autónomo, capacidad crítica, imaginación, creatividad, adaptación al entorno cambiante, resolución de problemas, iniciativa.

FORMACIÓN Y ACTITUD FAVORABLE DEL PROFESORADO

 • Competencias digitales generales
 • Competencias didácticas
 • Gestión de aula con muchos ordenadores con reglas claras que regulen la utilización de los recursos.
 • Actitud favorable hacia  la integración de las TIC en las actividades docentes.

BLOGS, WEBLOGS O CUADERNOS DE BITÀCORA (JON BARGER, 1997)

 • Un blog es un espacio web personal donde el autor o autores pueden escribir cronológicamente artículos, noticias (con imágenes y enlaces, … pero además es un espacio colaborativo donde los lectores también pueden escribir  sus comentarios a cada uno de los artículos (entradas/posts) que ha realizado el autor.
 • La blogosfera es el conjunto de blogs que hay en internet.

APLICACIONES Y MODELOS DIDACTICOS DE USO DE LOS BLOGS

 • Blog docente (similar a una web docente): se trata de construir un espacio donde el profesor guarda y ordena materiales relacionados con su  faena.
 • Blog del estudiante :  es un blog donde los estudiantes pueden tomar apuntes, llevar una agenda, hablar de sus aficiones. También puede tratar de temas personales.
 • Blog diario de clase: cada día una pareja de alumnos (que recibe la contraseña de autor) resume lo que se ha hecho en clase, incluyendo esquemas esenciales, enlaces, imágenes, etc.
 • Blog libro de actividades :  donde el profesor tiene determinados contenidos de la asignatura con preguntas (abiertas a nuevas perspectivas)y ejercicios que los alumnos van realizando de manera individual o grupal.
 • Blog como una revista del centro : da lugar a las implicaciones de muchos estudiantes
 • Blog del centro docente (similar a la web del centro) donde el centro se presenta a la comunidad educativa y a los padres de sus alumnos, informándose de su organización.