Salte la navegación

Monthly Archives: marzo 2010

“La fórmula del programa ‘Una mà de contes” es muy  sencilla: se trata simplemente de escuchar un cuento mientras vemos en pantalla como al ritmo de la narración y de una música compuesta especialmente para el episodio se va dando forma a los personajes y las escenas del cuento. La gracia es que han seleccionado a algunos de los mejores ilustradores, los músicos son fantásticos y modernos y las voces son agradables sin falsetes e imposturas. Los guiones mantienen el tipo y no tratan a los niños como ignorantes.” (del blog dorsumi.org)

Un multimedia entretenido, hasta para público adulto, donde tanto imagen como música se encuentran en perfecta armonía.

Merece la pena mirarlo…

http://www.unamadecontes.cat/

Anuncios

ASPECTES A CONSIDERAR EN EL DISSENY D’UN MULTIMÈDIA EDUCATIU:

Objectiu:

 • Especificació dels objectius educatius
 • Detallar les capacitats de l’alumnat que podem dinamitzar
 • Al principi pocs objectius, un cop consolidat el disseny posar més objectius.

Destinataris:

 • Edat, coneixements previs
 • Capacitats intel·lectuals. Actituds, interessos
 • Discapacitats o deficiències (NEE)

Al moment de dissenyar un programa s’ha de pensar en uns alumnes determinades que tenen unes característiques i unes necessitats concretes. Inicialment interessa: conjunt de destinataris no massa ampli, facilitant així la concreció i la coherència. Més tard, afegirem algunes opcions al programa base i així podrem ampliar el número d’usuaris.

Continguts que han de treballar els alumnes han de ser presentats per unitats didàctiques, jerarquitzades, en relació amb els destinataris i els objectius del material:

 • Aspectes més fàcils i concrets als més abstractes i complexos
 • Elements coneguts per l’alumnat als més desconeguts
 • De les presentacions globals i sintètiques a les més analítiques
 • Dels aspectes que demanen habilitats generals als que demanen habilitats específiques
 • Explicant amb claredat els nivell de dificultat per a ajudar l’alumnat escollir en nivell que li interessa més

Estratègia pedagògica:

Hem d’establir una coherència entre els objectius educatius, els continguts, destinataris i les activitats proposades. Categories d’activitats: mentals i interactives.

Operacions mentals (activitats):

 • Interactiva: bidireccional entre l’usuari i el programa
 • Mental: unidireccional, reflexió sobre el contingut sense interactuar amb el material

Així doncs es determinaran:

à         Tipus d’activitats i estratègies d’ensenyament/aprenentatge: a través d’elles es realitza l’intercanvi d’informació entre l’alumnat i la màquina la qual permet que les accions de l’alumne puguin ser valorades i tractades pel programa

Es dissenyaran segons una determinada estratègia educativa i tenint en compte els objectius, els continguts, els destinataris i les operacions mentals que han de desenvolupar els alumnes. Per a definir-les caldrà decidir els següents aspectes:

NATURALESA DE LES ACTIVITATS EDUCATIVES:

Exposició d’informació, preguntes, resolució de problemes, cerca d’informació, descobriment guiat, descobriment experimental…

Dos tipus d’activitats:

 1. 1. _ Activitats senzilles:

Preguntes i exercicis que admeten la seva immediata execució i correcció. Solen respondre a un únic objectiu formatiu.

 1. 2. _Activitats complexes:

De major durada, l’execució de la qual requereixin la divisió del treball en unes fases seqüenciades; solen abastar més d’un objecti formatiu i solen admetre l’organització del treball en grup.

ANÀLISIS DE LES RESPOSTES DE L’ALUMNAT:

Una de les tasques més difícils i meticuloses dels dissenyadors, ja que ha de preveure el major nombre possible de respostes i, amés, tenir prevista una “sortida” per a respostes imprevistes.

3 tipus de tractament dels errors:

 • Segons el tipus de reforç o de correcció:
  • Correcció amb ajuda. Desprès de detectar l’error es dona la resposta, de vegades amb comentaris explicatius.
  • Correcció sense ajuda. Permet un nou intent a l’estudiant
 • Segons la valoració que faci l’error:
  • Valoració mitjançant missatges, que poden ser positius (donen ànims) o negatius (evidencien els errors)
  • Valoració mitjançant elements qualitatius: punts, trajectòries.
  • Valoració mitjançant efectes musicals i visuals: músiques, explosions
 • Segons la naturalesa de l’error

a)      Errors de coneixement: no té el tema assolit.

b)      Error de comprensió: no ha entès bé el que se li pregunta però te el coneixement

c)      Errors d’anàlisi

d)     Errors de procediment

e)      Errors d’execució

Cada tipus d’error requerirà un tractament contextualitzat i diferenciat.

ESTRUCTURA : Escenari, elements relacionats amb el contingut, interrelacions entre ells.

DURADA : Convé que sigui ajustable als destinataris i que no excedeixi de la capacitat d’atenció dels destinataris. Una successió d’etapes curtes, amb objectius i continguts ben definits, fa que la tasca sigui més amable.

METÀFORES DE L’ENTORN AUDIOVISUAL:

 1. Metàfora: descripció, comparació amb altres paraules. Moodle / aula virtual
 • primer disseny de les pantalles:

s’acostuma a fer sobre el paper o bé en suport magnètic mitjançant un editor gràfic.

Inclourà exemples de les pantalles dels diferents mòduls del programa.

Al dissenyar les pantalles es determinaran ZONES que realitzaran….

 • Zona de comentaris: finestra o línies on el programa comenta les actuacions dels alumnes.
 • Zona d’ordres: on pots anar, que pots fer,….
 • Caixa d’eines: funció complementaria de la zona d’ordres i facilita eines perquè els alumnes processin amb una certa llibertat la informació que apareix en les activitats
 • Zona de treball: activitats. Ocupa la major part de la pantalla
 • ús del teclat i del ratolí: ha de resultar fàcil d’usar i agradable per l’alumne. Estructura senzilla…..

INTEGRACIÓ CURRICULAR (pla d’estudis) ha de ser aplicable a la nostra feina.

Tenint en compte les característiques dels seus alumnes i els objectius curriculars del programa s’analitzaran:

 • contextos d’utilització
 • formes d’organització segons el tipus d’aula i els ordinadors disponibles
 • moments idonis per a la seva utilització
 • el paper dels alumnes i del professor durant les sessions de treball amb el programa
 • tasques que s’han de realitzar abans de la utilització del programa, durant la seva utilització i després de la sessió.

DOCUMENTACIÓ DE SUPORT: instruccions.

Esquema amb una primera aproximació al format i al contingut de la documentació que acompanyarà al programa.

 1. fitxa resum
 2. manual d’usuari
 3. guia didàctica
 4. tutorial

Multimèdia:

qualsevol material que integra diversos elements textuals i audiovisuals amb una finalitat educativa.

TIPOLOGIA – CATEGORITZACIÓ

 • No interactiu

Exemple: documents, fotos, audiovisuals, etc. Pàgina que només es pot llegir

 • Interactiu: material que permet la interacció entre el material i l’usuari i permet un feedback. Bidireccional.

Exemple: tutorials, cursos en línia, bases de dades, llenguatges de programació, etc.

-Els materials formatius directius com per exemple el bloc, no ho és.

 • Proporcionen informació, explicacions conceptuals, proposen preguntes i exercicis als alumnes i corregeixen les respostes.

a)      Programes d’exercitació (pràctica d’exercicis): es limiten a proposar exercicis autocorrectius de reforç, sense proporcionar explicacions conceptuals prèvies.

L’estructura pot ser:

 • lineal: seqüència única o totalment aleatòria.
 • Ramificada: la seqüència depèn dels encerts dels usuaris.
 • Tipus entorn: proporciona eines de recerca i de procés de informació perquè construeixin la resposta a les preguntes del programa.

b)      Programa tutorials ( teoria amb exercicis): presenten uns continguts i proposen exercicis autocorrectius.

 • bases de dades:

Presenta informació, catalitzada d’una manera entenedora i fàcil. Entorn estàtic mitjançant uns criteris

 • simuladors: per participar i entendre unes situacions on l’excés és molt difícil.
 • Presenten models dinàmics interactius i els alumnes realitzes aprenentatges significatius per descobriment………….
 • Constructors o tallers creatius:

Entorns programables que faciliten uns elements simples amb els quals poden construir entorns complexos. Els alumnes es converteixen en professors de l’ordenador.

 • Programes eina:

Ens facilita la realització de certs treballs generals de tractament de la informació: escriure (word), organitzar (acces),…

Cada material didàctic multimèdia surt d’alguna teoria de la psicologia o la pedagogia.

EXEMPLES:

 • Materials formatius directius:

http://cibal.es (mates con Pipo) (CD)

http://www.micronet.es/ (playmobil interactiu)

 • Bases de dades:

Presenta una narració o una informació en un entorn estàtic com un llibre o conte.

http://www.broderbund.com

 • Simuladors

http://thesims.ea.com/us/

 • Constructors o tallers creatius:

LEGO loco  http://www.lego.com/software

3D creador de películas (CD) http://www.microsoft.com/Spain

 • Programes eina

Hot potatoes (WEB) http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/

 • Segons la seva concepció sobre l’aprenentatge:

En els materials didàctics multimèdia podem identificar diversos plantejaments :la perspectiva conductista (B.F.Skinner), la teoria del processament de la informació (Phye), l’aprenentatge per descobriment (J. Bruner), l’aprenentatge significatiu (D. Ausubel, J. Novak), l’enfocament cognitiu (Merrill, Gagné, Solomon…), el constructivisme (J.Piaget), el soci-construcivisme (Vigotsky)

MULTIMÈDIA: FUNCIONS

 • proporciona informació: enciclopèdia, base de dades
 • entretindre: jocs, informació
 • instruir (guiar aprenentatges): tutorials, simuladors,…
 • motivar: informació, imatges, vídeos, so,…
 • avaluar: coneixements, habilitats
 • oferir entorns: creació, investigació, expressió personal, tractament de dades…
 • facilitar la comunicació: interpersonal,…
 • publicitat, imatges,…

Como se va demostrando a lo largo de los años y de las nuevas etapas escolares, las TIC van tomando cada vez más importancia dentro de las aulas. Es importante que los profesores vayan tomando consciencia de la importancia de las nuevas tecnologías en las aulas, como soporte visual, como alternativa a las explicaciones del maestro o para aumentar conocimientos y practicar el uso de nuevas tecnologías. También es importante que, además de que los alumnos aprendan a utilizar soportes como ordenadores, internet, programas, etc. los maestros y educadores adquieran competencias sobre su uso y se sientan cómodos empleándolos en las rutinas escolares.

Cada vez más se aprecia esta convivencia de alumnos y profesores con las nuevas tecnologías, por lo que el campo de información y de tratamiento de las materias se amplian de un modo enriquecedor para ambos. El hecho de complementar explicaciones con imágenes, datos extraidos de internet y otros medios, ayuda al alumno a recibir un conocimiento más amplio y global sobre los temas que trata, motivándolo a aprender más cosas de las que viene en el libro o puede explicar el profesor.

El uso de las TIC se ha vuelto fundamental dentro de las aulas, y hasta incluso existen entornos escolares en donde se ha avanzado hasta el punto de que los materiales de la clase están completamente digitalizados (pizarras digitales, ordenadores personales, etc), por lo que podemos decir que hemos avanzado en la metodología que se emplean dentro de las aulas y que este nuevo tratamiento de las materias se torna un elemento enriquecedor y motivador para el alumno. Fomentemos las nuevas tecnologías dentro del aula y aprovechemos todos los beneficios que puede dar a nuestra práctica docente diaria.

LA DOCÈNCIA I LES TIC

La utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en els processos educatius permet que adquireixin coneixements que són impossibles d’adquirir per altres vies o mètodes.

Per això, és fonamental pel docent saber com utilitzar les tecnologies a l’aula i així poder desenvolupar-se amb èxit en la societat actual. Els docents com a formadors, proporcionen coneixements bàsics sobre la utilització de les TIC.

Ensenyen: quan, com i on utilitzar-les.

Per l’ensenyament de les TIC no n’hi ha prou en introduir ordinadors i altres eines tecnològiques en l’àmbit escolar. S’ha d’introduir les Tic amb èxit en els processos d’ensenyament i aprenentatge i per això és essencial la formació dels professors.

–          Formació essencial dels professors per integrar les TIC amb èxit:

a)      Tenir coneixements per incrementar la comprensió tecnològica dels estudiants (nocions bàsiques)

b)      Aprofundiment en aquest coneixement

c)      Generació de coneixements, per part del professorat i alumnat.

a)   Tenir coneixements per la integració de les competències en les TIC dins els plans d’estudi (currículum)

b)   c) pretenen un augment de les capacitats dels estudiants i ciutadans per aplicar els coneixements adquirits o generar noves habilitats.

–          Components principals del sistema educatiu:

Política, currículum, pedagogia, TIC, organització i administració i desenvolupament professional del professor.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • Capacitat per integrar les TIC en els currícula i iniciar els estudiants en el seu ús.
 • Cal que coneguin el moment (quan), el lloc (on) i la manera (com) més adequada d’utilitzar les TIC en activitats i presentacions que es desenvolupen a l’aula.
 • Coneixements bàsics de programari i maquinari, aplicacions de productivitat i gestió, navegació per Internet, almenys un programa de comunicació i un de presentació multimèdia.

Desprès és convenient que es familiaritzin amb aplicacions i eines específiques.

 • Han de saber utilitzar les TIC amb el conjunt classe, en petits grups o de manera individual, i han de garantir l’accés equitatiu a aquestes.
 • Capacitats per utilitzar les TIC, crear i supervisar projectes realitzats pels estudiants.
 • Han de permetre que els docents puguin col·laborar amb altres companys o experts externs per donar suport a la seva pròpia formació.
 • Formació del professorat.

ÚS DE LES TIC PEL PROFESSORAT

 • en relació amb els pares

–          EXCEL: horaris de classe, menús, notes parcials

–          E-mail: comunicació

–          Power Point: presentació curs, activitats, centre, reunions mensuals

–          Video, DVD, CD, TV: com a suport a les reunions,…

–          WORD: circulars sobre activitats, comunicació, calendaris, demanar autorització

 • en relació a l’institució

–          fotocopiadora, càmera de fotos, telèfon, scanner,…: ús diari

–          EXCEL: passar notes, els comptes de l’any, horaris

–          Power Point: projecte propi, recursos a treballar a classe, resultats de classe

–          E-mail, WORD: per comunicacions

 • en relació als alumnes

–          Power point

–          Internet, pàgines web educatives

–          WORD

–          PAINT

–          Jocs Virtuals

–          Webquest: Una estratègia d’aprenentatge per descobriment. Consisteix en presenta a l’alumnat un problema, una guia del procés de treball i un conjunt de recursos accessibles a www.

–          JCLIC: entorn per la creació, realització i avaluació d’activitats educatives  multimèdia http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm